Besluit gedifferentieerde premie werkhervattingskas 2023

Het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023 is op 1-9-2022 gepubliceerd in de Staatscourant en treedt per 1-1-2023 in werking.

De gedifferentieerde Whk-premie is opgebouwd uit 2 premiecomponenten:

  • WGA-premie voor alle dienstbetrekkingen
  • ZW-premie voor flexibele dienstbetrekkingen

Voor deze 2 premiecomponenten wordt voor elk premiecomponent afzonderlijk een gemiddeld percentage vastgesteld. Op grond van het Besluit Wfsv stelt UWV een aantal parameters vast die dienen als basis voor de vaststelling van de individuele WGA-premie en de individuele ZW-premie. De parameters gelden voor de premie verschuldigd over het premieplichtige loon in het jaar 2023.

Meer nieuwsberichten