Cao Update

Er zijn in diverse sectoren cao-onderhandelingen gevoerd die tot nieuwe afspraken en wijzigingen hebben geleid.  Hieronder leest u per sector de belangrijkste cao-wijzigingen op het vlak van sociale zekerheid:

Primair Onderwijs (PO)

Op 22 april hebben de PO-Raad en de onderwijsbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een CAO PO. De looptijd van de cao is van 1-6-2022 tot 1-6-2023.

Het volgende is afgesproken:

 • In alle functies en onderwijssoorten worden nieuwe salarisschalen geïntroduceerd die gelijk zijn aan de schalen in het Voortgezet Onderwijs (VO). Het jaarloon van alle medewerkers wordt zo minstens 4% hoger. (In de functies waar de verschillen met het loon in het VO groter zijn, kan dit percentage nog hoger zijn.)
 • De eindejaarsuitkering wordt verhoogd naar 8,33%.
 • De bindingstoelage, zoals in het VO, wordt overgenomen in het PO.
 • Werknemers die recht hebben op betaald ouderschapsverlof krijgen een vergoeding van 75% in plaats van 55%. Dit geldt voor de eerste 415 uur die de werknemer opneemt in het eerste levensjaar van het kind.

Voorgezet Onderwijs (VO) 

Op 22 juni hebben de VO-Raad en de onderwijsbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een CAO VO.

Het volgende is afgesproken:

 • Per 1 juli 2022 ontvangen medewerkers een structurele loonsverhoging van 4,75% en een eenmalige vergoeding van € 500. Ook ontvangt het OOP in oktober een jaarlijkse bruto-uitkering van € 275.
 • Vanaf het schooljaar 2022/23 is er voor de hele sector structureel 300 miljoen euro beschikbaar voor werkdruk- en tijdverlichting:
  150 miljoen voor collectieve maatregelen
  150 miljoen voor individuele maatregelen
  Het bedrag wordt verdeeld over alle schoolbesturen aan de hand van een tarief per leerling.
 • Om het individueel keuzebudget volledig ten goede te laten komen aan werkdruk-vermindering, is de bestedingsmogelijkheid aangepast;
  • De leraar mag elk jaar het keuzebudget naar eigen inzicht inzetten voor minder les- of overige taken. Hierdoor is er meer tijd voor professionalisering en lesvoorbereiding.
  • Het inzetten van het Keuzebudget voor verlof(sparen) is voor seniorenverlof niet meer mogelijk, tenzij er andere afspraken zijn.
  • OOP-ers en schoolleiders mogen het individuele keuzebudget inzetten voor werkdrukverlichting.

MBO 

Op 2 juni heeft het MBO een onderhandelaarsakkoord bereikt. De looptijd van de cao is van 1-5-2022 tot 1-6-2023.

Het volgende is afgesproken:

 • Per 1 juli 2022 ontvangen de werknemers een structurele loonsverhoging van 4,2% en een eenmalige uitkering van € 600.
 • Het onderwijs arbeidsmarktfonds SOM maakt een programma over duurzame inzetbaarheid.
 • Een extra keuzemogelijkheid in de huidige seniorenregeling voor werknemers van 62 jaar en ouder die geen gebruik maken van de bestaande seniorenregeling in de CAO MBO. Deze extra keuzemogelijkheid houdt in: vanaf 57 jaar kan 5 3/5 jaar vóór AOW 0,2 FTE minder gewerkt worden, waarbij de eigen bijdrage van de werknemer is:
  30% voor de schalen 1 t/m 8
  45% voor de schalen 9 en hoger
  Sociale partners evalueren de extra keuzemogelijkheid over 5 jaar waarbij ze kijken naar het gebruik en de kosten ervan.

HBO

Op 22 maart heeft het HBO een principeakkoord voor de cao bereikt. Inmiddels hebben de leden van de bonden ingestemd en is de cao formeel van kracht. De looptijd van de cao is van 1-1-2022 tot 1-1-2023.

Het volgende is afgesproken:

 • Vanaf juni (van 1 april 2022 tot 1 april 2023) ontvangen werknemers een structurele salarisverhoging van 4% en een eenmalige uitkering van € 600.
 • Het werkdrukbeleid wordt herijkt en gewijzigd tegen de achtergrond van corona en in overleg met de PMR.
 • Extra inzetten op professionalisering en duurzame inzetbaarheid zoals onderzoek doen naar de wenselijkheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van een Vitaliteitspact.

Universiteiten

Op 9 juni is er een cao-akkoord gesloten voor een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten 2022-2023. De looptijd van de cao is van 1-4-2022 tot 1-4-2023.
Het volgende is afgesproken:

 • Per 1 juli 2022 ontvangen werknemers een structurele loonsverhoging van 4% en een eenmalige uitkering van € 400.
 • Per 1 augustus 2022 wijzigt de regeling voor gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof:
 • Het percentage loondoorbetaling – over maximaal 13 x de arbeidsduur per week gedurende het 1e levensjaar van het kind – stijgt naar 70% van het loon.
 • Deze voorwaarden uit de huidige regeling vervallen:
  – Alleen recht op gedeeltelijke doorbetaling van het ouderschapsverlof na een dienstverband van 1 jaar.
  – Geen recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof als er al ouderschapsverlof bij een andere werkgever is opgenomen.
  – De terugbetalingsregeling.

Academische ziekenhuizen (umc’s)

Op 14 april is de definitieve cao-tekst voor de Academische ziekenhuizen gepubliceerd. De looptijd van de cao is van 1-1-2022 tot 1-1-2023.

Het volgende is afgesproken:

 • Gedifferentieerde aanpassingen van de beloning worden doorgevoerd.
 • Regeling zware beroepen en Generatiebeleid worden verder uitgewerkt.

Regeling zware beroepen:
Werknemers kunnen maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd vervroegd met pensioen gaan. Hier wordt een gedeeltelijke inkomenscompensatie tegenover gesteld.


Generatiebeleid:
3 regelingen om de vitaliteit van verschillende generaties te ondersteunen:

– Jonge professionals aan het begin van hun carrière en gezinsvorming
– Ervaren professionals die balanceren tussen zorg voor gezin, ouders en werk
– Zeer ervaren, oudere professionals

Elk universiteit medisch centrum (umc) kiest lokaal voor het toepassen van minimaal 1 van deze regelingen. Het opstellen van de regeling gebeurt samen met de vakbonden.

Waterschappen 

Op 13 april hebben de werkgeversvereniging Werken voor Waterschappen en de bonden een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een cao. De looptijd van de cao is van 1-1-2022 tot 1-1-2023.

Het volgende is afgesproken:

 • Structurele salarisverhoging voor werknemers van 2% per 1 januari 2022 en 1,75% per 1 juli 2022.
 • Checklist opstellen voor zwaar werk en kaders maken voor maatwerk om eerder te stoppen met werken.

 

Meer nieuwsberichten